Transport

Generalităţi

Termenii şi Condiţiile de Livrare şi Plată E-barcode de mai jos se aplică tuturor livrărilor şi serviciilor E-barcode către clienţii săi (cumpărătorii). Acordurile care diferă sau completează Termenii şi Condiţiile de Livrare şi Plată E-barcode sau alte acorduri nu sunt valabile decât confirmate de noi în scris.


Oferte, comenzi

Ofertele noastre fac întotdeauna obiectul unei confirmări. Detaliile tehnice, descrierile sau ilustraţiile articolului furnizat în oferte, broşuri sau alte materiale cu informaţii nu reprezintă garanţii privind calitatea. Comenzile sunt acceptate de noi numai prin confirmare scrisă sau trimitere a articolelor comandate.


Preţuri

Preţurile sunt calculate pe baza preţurilor valabile la data furnizării sau a serviciului, exceptând cazul în care se convine altfel. Ne rezervăm dreptul de a creşte preţurile cel mai devreme după patru luni de la încheierea contractului dacă creşterea de preţ se justifică prin modificarea circumstanţelor după încheierea contractului, pentru care nu suntem răspunzători şi dacă creşterea de preţ corespunde circumstanţelor modificate. Preţurile stipulate sunt la platforma de încărcare din depozitul E-barcode şi includ costurile normale de ambalare. Dacă se convine livrarea gratuită către cumpărător şi cumpărătorul solicită o formă de expediere care nu este obişnuită, cum ar fi livrare expres, costurile suplimentare vor fi facturate cumpărătorului.


Condiţii de plată

Dacă nu se convine altfel, facturile noastre sunt scadente imediat, fără deduceri, cu toate taxele şi cheltuielile plătite. Plăţile se consideră efectuate la data intrării sumelor în contul nostru; ele vor fi socotite în contul celei mai vechi datorii. Nu se aplică dobânzi pentru plăţile în avans sau în cont. Cecurile sunt acceptate numai pentru plată şi fac obiectul rezervării obişnuite. Ordinele de plată sunt acceptate numai după un acord prealabil şi numai pentru plată şi fac obiectul rezervării obişnuite. Cumpărătorul va plăti cheltuielile de scontare şi încasare. Nu există garanţii pentru încasarea la timp sau contestarea la timp. În caz de neplată, cumpărătorul va plăti o dobândă de 8% pe an la suma restantă, de la începutul restanţei. În plus, ne rezervăm dreptul de a amâna articolele din alte comenzi – în măsura şi de valoarea rezonabilă - şi fără preaviz pentru a le livra numai în schimbul achitării unui avans sau în schimbul plăţii integrale în numerar la livrare. Cumpărătorul poate formula împotriva solicitărilor noastre numai contra-solicitări care sunt nedisputate sau care au fost confirmare printr-o decizie finală şi definitive a unei instanţe. În caz de deteriorare evidentă a situaţiei economice a cumpărătorului, suspendare a plăţilor sale, supra-îndatorare, proceduri pentru faliment sau sechestru asupra bunurilor sale sau invalidare a cecurilor emise de cumpărător, toate solicitările noastre vor deveni imediat scadente. În acest caz, ne rezervăm dreptul, la alegerea noastră, de a solicita plata în avans sau furnizarea unei garanţii sau, dacă cumpărătorul refuză să îndeplinească contractul sau să ofere o garanţie după ce i s-a solicitat aceasta, avem dreptul de a rezilia contractul sau a cere daune-interese pentru nerespectarea contractului.


Livrare

Perioadele de livrare (datele de livrare) sunt angajante numai dacă sunt confirmate în scris de către noi ca fiind obligatorii. Perioada de livrare se consideră respectată dacă articolul furnizat a fost expediat sau pus la dispoziţie spre ridicare în cadrul perioadei sau, în cazul în care expedierea sau ridicarea este amânată din motive pentru care nu suntem responsabili, dacă notificarea de disponibilitate pentru extediere sau ridicare a fost prezentată în perioada convenită. O perioadă de livrare convenită în scris va fi prelungită cu o perioadă rezonabilă dacă nerespectarea ei este atribuită, după încheierea contractului, forţei majore, mobilizării, războiului, revoltelor, grevelor, blocării activităţii, blocadei, embargoului sau apariţiei unui alt eveniment neprevăzut care nu poate fi îndepărtat prin mijloace rezonabile şi care este dincolo de limitele noastre de responsabilitate. Aceeaşi prevedere se aplică situaţiilor similare care apar la subcontractanţi sau furnizori. În cazul în care livrarea devine imposibilă, parţial sau integral, pentru că noi nu primim livrările fără a fi culpa noastră sau ca urmare a unei forţe majore sau dificultăţi pentru care nu suntem responsabili, avem dreptul să ne retragem din contract. În acest caz, cumpărătorul nu poate formula pretenţii la daune-interese sau livrări ulterioare. Dacă expedierea, livrarea sau ridicarea bunurilor este întârziată de către cumpărător, avem dreptul să aplicăm cumpărătorului costurile suplimentare generate nouă. Dreptul cumpărătorului de a se retrage din contract după ce noi nu am efectuat livrarea, chiar în cadrul unei perioade suplimentare acordată nouă, rămâne în vigoare. Livrările parţiale sunt permise.


Expediere, ambalare

Dacă se convine livrarea gratuită la locul de destinaţie al cumpărătorului, putem alege tipul de expediere la discreţia noastră. Dorinţele speciale ale cumpărătorului vor fi luate în considerare în măsura posibilă. Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare rezultate din aceasta (vezi 3.4). Bunurile vor fi livrate în ambalaje care respectă condiţiile de expediere şi transport. Dacă sunt solicitate un ambalaj şi un mijloc de transport dincolo de aceste cerinţe, cumpărătorul va achita consturile suplimentare. Dacă trebuie furnizată o înlocuire pentru ambalajul deteriorat, ne rezervăm dreptul de a factura aceasta în măsura în care dauna nu a fost generată de noi.


Risc

Cumpărătorul va suporta riscurile pentru toate livrările, inclusiv pentru expedierile de returnare dacă s-a convenit asupra unei livrări cu transportul preplătit, fob sau cif. Riscul va fi transferat către cumpărător imediat ce transportul pleacă din depozitul nostru. Dacă expediţia sau ridicarea este întârziată la cererea cumpărătorului sau din cauze pentru care cumpărătorul este responsabil, riscul trece asupra cumpărătorului de la data notificării că bunurile sunt gata pentru expediţie pe durata întârzierii.


Titlu de proprietate

Bunurile rămân în proprietatea noastră până la îndeplinirea de către cumpărător a tuturor solicitărilor noastre prezente şi viitoare legate de relaţia de afaceri (bunuri vândute condiţionat). Solicitările noastre nu se sting prin includerea într-un sold curent şi prin acceptarea lui. Cumpărătorul va depozita bunurile vândute condiţionat într-o manieră adecvată şi le va asigura adecvat pe cheltuiala proprie. Cumpărătorul are dreptul să revândă bunurile vândute condiţionat numai în cursul activităţii sale obişnuite fie contra unei plăţi în numerar, fie în schimbul unui acord privind proprietatea. Cumpărătorul nu poate transfera bunurile vândute condiţionat sub forma unui gaj sau a unei garanţii şi nu le poate înstrăina în nici un fel care pune în pericol dreptul de proprietatea asupra lor. Dacă bunurile vândute condiţionat sunt sechestrate de către terţi la sediul cumpărătorului, cumpărătorul va informa pe terţii care sechestrează bunurile despre dreptul nostru de proprietate şi va informa imediat pe terţi în scris, ataşat cu o evidenţă scrisă a sechestrului şi o declaraţie pe propria răspundere care confirmă că bunurile sechestrate sunt identice cu bunurile vândute condiţionat şi livrate. Cumpărătorul va derula orice prelucrări ale bunurilor vândute condiţionat, în numele nostru, fără nici o obligaţie din partea noastră. Dacă bunurile vândute condiţionat sunt prelucrate, combinate sau amestecate cu alte bunuri care nu ne aparţin, avem dreptul la o cotă parte din proprietatea asupra noului articol, proporţional cu valoarea bunurilor noastre vândute condiţionat în bunurile rezultate la momentul prelucrării, combinării sau amestecării. Dacă cumpărătorul dobândeşte o proprietate exclusivă asupra noului articol, el ne va transfera un drept de co-proprietate proporţional cu valoarea bunurilor noastre vândute condiţionat şi îl va păstra în custodie pentru noi în mod gratuit. În caz de revânzare sau închiriere a bunurilor vândute condiţionat, cumpărătorul ne transferă automat ca garanţie drepturile pe care le are faţă de clienţii săi pentru revânzare sau închiriere, la valoarea bunurilor vândute, cu păstrarea dreptului de proprietate până când toate solicitările noastre legate de relaţia de afaceri cu cumpărătorul au fost achitate. Dacă bunurile vândute condiţionat sunt revândute sau închiriate împreună cu bunuri de la alţi furnizori şi se emite o factură generală. cumpărătorul nu va cesiona partea din preţul total sau chiria totală care corespunde bunurilor vândute condiţionat incluse în factura generală; aceeaşi clauză se aplică corespunzător şi drepturilor incidentale (proprietate condiţională, proprietate sub formă de garanţie, bilete de schimb şi altele asemenea). Cumpărătorul are dreptul, în numele nostru, să colecteze drepturile din revânzare alocate nouă şi să exercite drepturi conexe. Autorizaţia cumpărătorului de a colecta drepturi şi de a încasa drepturi conexe poate fi revocată din motive întemeiate, în particular dacă situaţia financiară a cumpărătorului se deteriorează considerabil. Împuternicirea de mai sus, în particular autorizaţia cumpărătorului de a încasa drepturi, va înceta fără notificare dacă cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată faţă de noi sau dacă sunt iniţiate împotriva sa proceduri de faliment dictate de instanţă sau nu sau dacă deschiderea procedurii de faliment este respinsă pentru lipsă de active. Cumpărătorul nu are dreptul să cesioneze drepturile alocate fără acordul nostru prealabil, de exemplu prin cesiune către (în particular, către instituţii financiar). În cazul în care cumpărătorul nu efectuează plăţile către noi, nu onorează facturi sau cecuri, există o suspendare a plăţilor sau o supra-îndatorare sau sunt iniţiate prin instanţă sau în afara instanţei proceduri de faliment sau dizolvare asupra activelor cumpărătorului sau dacă deschiderea unei proceduri de faliment este respinsă pentru active insuficiente, atunci întreaga datorie rămasă va deveni scadentă chiar dacă facturile au o scadenţă mai târzie. În asemenea cazuri, la cererea noastră, cumpărătorul nu va furniza o listă cu toate bunurile care fac subiectul păstrării dreptului de proprietate şi pe care încă le are şi o listă a drepturilor cesionate nouă cu numele şi adresele debitorilor şi cu valorile acelor drepturi. Dacă sunt întrunite cerinţele paragrafului 1, la cererea noastră cumpărătorul îşi va informa debitorii despre cesiunea drepturilor către noi. Noi putem informa pe debitorii terţi despre cesiunea respectivă. De asemenea, avem dreptul să preluăm bunurile în funcţie de dreptul nostru de proprietate în scopul recuperării sumelor şi plăţii datoriei restante. Cumpărătorul ne va permite să intrăm în posesia bunurilor şi ne va permite nouă sau reprezentanţilor noştri accesul în spaţiile sale în timpul programului de lucru. Solicitarea de returnarea sau preluarea bunurilor nu constituie retragere din contract. La cererea cumpărătorului şi la alegerea sa, vom elibera garanţiile la care avem dreptul în măsura în care valoarea lor agregată depăşeşte drepturile noastre faţă de cumpărător, în baza relaţiei comerciale, cu mai mult de 20%.


Plângeri, reclamaţii cu privire la defecte

Plângerile privind livrările incomplete sau incorecte vor fi formulate împotriva noastră numai în scris la cel mult trei zile de la livrare. Reclamaţiile cu privire la defecte vor fi formulate în scris împotriva noastră fără întârziere, nu mai târziu de trei zile de la identificarea defectelor. Răspunderea noastră pentru livrările defecte este după cum urmează: Dacă nu se convine altfel, perioada limită pentru formularea reclamaţiilor pentru defecte este în general de doi ani. În cazul bunurilor majore, cum ar fi case electronice de marcat şi sisteme mobile de captură date, precum şi softul aferent şi accesoriile aferente şi piesele de schimb, perioada limită este de un an. În cazul produselor finite, perioada începe la data la care produsul este livrat consumatorului sau utilizatorului final. Pentru celelalte bunuri, perioada începe la data livrării către cumpărător. Perioada limită va fi prelungită cu perioada în care articolul livrat nu poate fi utilizat pentru că necesită corectarea unui defect sau o livrare de înlocuire. Totuşi, nu va începe o perioadă nouă de limitare conform cu paragraful 1 ca urmare a corectării defectelor. În timpul perioadei limită, dacă nu se convine altfel, componentele care au devenit instabile sau a căror utilizare este afectată considerabil din cauza unor circumstanţe dovedite, anterioare transferării riscului, vor fi înlocuite sau reparate la alegerea noastră. Asemenea circumstanţe includ în particular o proiectare deficitară, materiale de slabă calitate sau o construcţie deficitară. Cumpărătorul îşi va respecta obligaţiile contractuale, în particula condiţiile de plată convenite. Cumpărătorul poate reţine plăţi din cauza unui defect numai dacă s-a formulat o reclamaţie pentru acel defect. În acest caz, plata reţinută trebuie să fie rezonabilă în funcţie de amploarea defectului. Cumpărătorul nu va acorda timp şi ocazia de a răspunde reclamaţiilor legate de defecte. Dacă cumpărătorul nu procedează aşa, suntem absolviţi de obligaţia de garanţie şi răspundere pentru defecte. Dacă noi permitem trecerea unei perioada suplimentare rezonabile fără a fi remediat defectul sau dacă refuzăm remedierea defectului dacă aceasta este imposibil, cumpărătorul poate beneficia de o reducere de preţ din preţul contractual. Dreptul de a se retrage din contract există numai dacă nu a fost posibilă remedierea defectului după două reparaţii sau livrări la schimb sau după o reparaţie la Casio Service. Toate garanţiile şi răspunderea vor fi anulate în cazul unor reparaţii sau modificări inadecvate efectuate de cumpărător sau de terţi, exceptând cazul în care cumpărătorul dovedeşte că defectul nu poate fi atribuit unor asemenea reparaţii sau modificări. Răspunderea pentru defecte nu acoperă uzura normală sau daunele apărute după transferarea riscului, prin utilizare incorectă sau neglijentă, solicitare extremă, mediu de lucru inadecvat sau influenţe chimice, electrochimice sau electrice ne prevăzute prin contract. Alte solicitări ale cumpărătorului împotriva noastră sau a reprezentaţilor noştri sunt excluse, în particular solicitările de despăgubiri pentru daunele care nu au apărut la articolele livrate în sine. Aceasta nu se aplică în măsura în care răspunderea obligatorie se aplică în caz de neglijenţă vădită sau rea-voinţă sau lipsa calităţii produsului, caz în care există oferită o garanţie. Dacă produsul nostru este dotat cu accesorii de la companii terţe sau dacă condiţiile de garanţie ale companiilor terţe sunt ataşate produsului nostru, acele termene şi condiţii vor fi preluate de noi, exceptând cazul în care ele sunt mai puţin favorabile pentru noi decât prevederile de mai sus; în caz contrar, se vor aplica prevederile din aceste termene şi condiţii.


Răspundere

Dacă nu se prevede altfel în mod expres în aceste Termene şi Condiţii, solicitările împotriva noastră şi a reprezentanţilor noştri, rezultate din pierderea sau daunele de orice fel, sunt excluse, indiferent de natura reclamaţiei, în particular reclamaţii legate de întârziere, încălcarea obligaţiilor sau culpă contractuală, dacă acea pierdere sau daună este cauzată prin simpla neglijenţă. Restricţiile asupra răspunderii impuse prin aceste Termene şi Condiţii Generale de Afaceri nu se aplică pierderilor sau daunele cauzate sub forma de accidente personale sau a unor pierderi pentru care nu sunt permise limitări prin Legea Garanţiei pentru Produse sau în baza unei garanţii de calitate oferite pentru a-l proteja pe cumpărător de pierderi sau daune pe cale de consecinţă sau pentru alte motive.


Cesiunea drepturilor

Drepturile rezultate din această relaţie contractuală şi toate drepturile legate de pierderea sau daunele bunurilor vândute condiţionat, formulate împotriva persoanei care a provocat acea daună sau a asiguratorului acelei persoane pot fi cesionate către terţi numai cu permisiunea noastră scrisă prealabilă.


Loc de desfăşurare

Locul de desfăşurare pentru livrări, plăţi şi garanţii este sediul E-barcode


Jurisdicţie

Pentru toate litigiile curente şi viitoare, inclusiv procedurile juridice bazate pe dovezi documentare şi cecuri, locul de jurisdicţie al sediului E-barcode este convenit pentru persoanele de afaceri, reprezentanţii legali conform dreptului comercial sau fonduri speciale conform dreptului comercial. Aceasta se aplică şi în cazul în care adresa de rezidenţă sau adresa obişnuită a cumpărătorului este necunoscută sau se află sau se va muta în altă ţară. În toate situaţiile prevăzute la clauza 13.1, avem dreptul să iniţiem proceduri la instanţa care are jurisdicţie asupra cumpărătorului. Reglementările statutare se aplică, de asemenea.


Valabilitatea Termenelor şi Condiţiilor de Livrare şi Plată E-barcode. Legislaţia aplicabilă

Dacă prevederile individuale din Termenele şi Condiţiile de Livrare şi Plată E-barcodesunt inaplicabile, aceasta nu va avea efect asupra restului prevederilor şi a contractului. Termenele şi Condiţiile de Livrare şi Plată E-barcode şi contractele încheiate pe baza Termenelor şi Condiţiilor de Livrare şi Plată E-barcode fac obiectul legislaţiei române. "Legea Uniformă pentru Vânzarea Internaţională de Bunuri", conformă cu Convenţia de la Haga din 1 iulie 1964, şi "Legea Uniformă privind Formarea Contractelor pentru Vânzarea Internaţională de Bucuri", conformă cu Convenţia de la Haga din 1 iulie 1964, în formele lor ulterioare, nu se aplică.